X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 01:04 ب.ظ

شیرین ترین تعبیر ِخواب

بازهم ازکتاب مستطاب "شکرتلخ" جعفرشهری

شیخ اکبرمسئله گویکی ازمعرکه گیرهای بنام رسوائی است که کوش فضیحتش همه جاراگرفته،فساداخلاقیش که همیشه یکی دوپسربچه دست پرورده بنام بچه درویش درپای سفره معرکه اش قرارمیدهدزبانزدخاص وعام میباشد،ولی ازجهت شیرینی بیان ومزاح هاوشوخی های میان معرکه اش موردتوجه بسیاربوده رونق معرکه اش زیادترازسایرین میباشدکه درین روزهاازجهت اقتضای زمان یکی ازمبلغین دین حنیف گردیده مذهب سخیف(بابیگری)رابه باددشنام وناسزاقرارمیدهد.

...

باسه صلوات پی درپی که ازتماشاچیان دریافت میکندبه این صورت معرکه خودراشروع میکند.

به بسم اله میخوانم خدارا،زمشتی خاک آدم ساخت مارا،زبسم اله چیزی نیست بهتر،نهادم تاج بسم اله برسر،عجب تاجی است این تاج الهی،بنه برسربروهرجاکه خواهی،روبه بچه مرشدخودکه پسرگندم گون نمکین سیزده چهارده ساله میباشدنموده اورا به سوال وجواب میکشد.

بچه مرشد؟

جانم

بگوببینم اگرکسی درخواب مرغ وماهی ببیند چه صورت دارد؟

بچه مرشدبا صدای بلندجواب میدهد:

اگردرخواب بینی مرغ وماهی بدولت میرسی یا پادشاهی

بارک اله خب بگوببینم،اگردرخواب بینی سوارخرشده ای چه تعبیر دارد؟

اگردرخواب بینی خرسواری،زبخت خودبیابی کامکاری

اگرکسی ببیند که سواراسب شده است چه تعبیردارد؟

اگربینی براسبی نشستی،بدان مه منظری راعقد بستی

آفرین خب شتربارش چه تعبیردارد؟

اگربینی شتربابارآمد،بدان حال مریضت زارآمد

خب اگرکسی ببیند که سگ به اوحمله میکندچه معنی دارد؟

بخواب ارسگ ببینی حمله ورشد،بدان خصمی ترافکرضررشد

موش وگربه درخواب چه نشان دارد؟

اگردرخواب موش وگربه دیدی،بدان ازدزدوخائن غم کشیدی

خب حالا آمدیم وکسی درخواب دید که یکی ازاقوام یاکسان نزدیکش که مرده بودزنده شده تعبیر این خواب را چه میگوئی؟

خواب دیدی مرده زنده شده،چرخ برتو اسیروبنده شده

آفرین به این علمت!حالابگوببینم برف وباران چه معنی دارد؟

خواب دیدی که برف می بارد،حق توراازبلانگه دارد.ولی اما!!!اگربودباران میرسدبرتورحمت یزدان

حالایکنفردرخواب ببیند کسی برمادراوسوارشده است چه تعبیردارد؟

کسی بامادرت انبازبینی،درنعمت برویت بازبینی

دراینجا کمی هم به شوخی پرداخته می پرسد:

حالاکسی مردی رادرخواب بازن خودش ببیند،این خواب راچه تعبیرمیکنی؟

زن اربینی توبامرددگرجفت،بدان بامال وعشرت میشوی جفت،خب معلومه مرشدوقتی کسی زنشوبحریف بفرسته باجشومیگیره،پول دارمیشه،این که دیگه پرسیدن نداره

خنده حضار

خب حالایک خواب ازت میپرسم اگردرست جواب دادی یک انعام حسابی برخت میکشم

"بازبان معمولی" چون تااینجا سوال جواب باآوازاجرامیشد:

هرچی باشه جواب میدم مرشدامامیترسم انعامت یه پس گردنی باشه!

نه ازاون بهتره

یه چای قندپهلو

ازاونم بهتره

لابدمیخوای شمس العماره روباسمم کنی

اگه بگم ازاونم بالاتره باورمیکنی؟

حالابگوببینم اون انعوم چیه که ازشمس العماره بالاتره؟

اون صلوات برمحمدوآل محمده

که جمعیت شروع بفرستادن صلوات میکنند.

کجابودیم؟آها یادم افتاد،حالا آمدیم ویکی ازتوپرسیدکه دیشب خواب دیده بجای آلت مردیش

 فرج(کس)(به فتح کاف)زن درآمده.جواب این خوابوچی بلدی بدی؟

جواب این خواب اینه که این شخص کاروکاسبیش ازدستش میره وپیش مردم بی اعتباروآبرومیمونه.

یکی دیگه اومدگفت بزهارش موی زیادی دراومده.جواب این خوابوچی میدی؟

جواب اینخواب اینه که مال حروم بدستش میرسد.

خوب حالایک صلوات دیگه جمعیت مارو مهمون بکنن

ازین جا به بعدمرشدمعرکه گیربخش دوم معرکه را تدارک میبینه که به تعبیر خواب مربوط نیست.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo