پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 02:27 ق.ظ

فرهادمیرزادرمجلس رقص

درتاریخ ادبیات نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم درجرگه‌ی نثرنویسان ازحاجی فرهادمیرزاعموی ناصرالدینشاه نام برده شده سطورزیررادرسفرنامه‌ی مکه پس ازشرکت درمجلس شب نشینی که به احترام اودرسفارت ایران دراستانبول ترتیب داده اندنوشته!!!

...بعدازحقه بازی(شعبده بازی)مجلس بال شد.خانم ها ومردهابه رقص افتادند!وپنج قسم رقاصی کردندواین خانم هارااین مردهاخسته کردند.هرکس دست درازمی کرد خانم بیچاره باخستگی دست بازمی کرد.خانمی به پیش من آمدبه میرزاجوادخان نایب اول سفارت به فرانسه گفت که اگربی ادبی نباشدمی خواهم دست درازکنم که باشاهزاده برقصم.گفتم به میرزا جواد بگوکه این سنگی مکعب نخراشیده است که ازجا حرکت نخواهدکردودست لطیف شماهم که به سنگ بخورددردخواهدگرفت خیلی خندیدوپُردُن(معذرت)گفت ورفت ازمیرزاجوادخان پرسیدم گفت خانم مستشارنمسه(اتریش)است خیلی زن زرنگی است وفی الحقیقه عالم غریب است که هیچ قباحت درنظراهل اروپانداردکه زنها گردن وسینه بازبه انواع حُلی وحُلَل(زیورها)آراسته بامردان اجنبی دست هم گرفته ودست به کمرانداخته درمجمع هزارنفربه رقص ووجدمی آیندوعنقریب این عادت به اهل عثمانی زودتر وبه اهالی ایران قدری دیرترسرایت خواهد کرد.یک نکته ازین معنی گفتیم وهمین باشد!ودرمیان زنها که میرقصیدندیک نفرمادرو دختریهودی بود.دخترش زنجیرنقره درکمرداشت وزیادترازاهل اروپامی رقصید.ناظم افندی که سالهادرطهران شارژدافر(کاردارسفارت)بودبه من گفت این یهودی است که میرقصد.گفتم درمذهب یهودباآن سختی که درمذهب دارنداین اعمال که سروسینه بازباشدخلاف شرع است.گفت حالا آنهاهم سویل زاسیون(متمدن)شده اندوعنقریب همه ولایات سویل زاسیون خواهند شد.ازعمرماچیزی باقی نیست ولی آیندگان خواهنددانست که هرچه نوشته شده حق است.درایران بلکه تمام آسیازنهاهرهفت(آرایش)نهاده باروی گشاده درکوچه وبازارحرکت خواهندکرد!!!

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo